Απογραφή επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ

Το Επιμελητήριο Καστοριάς υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις / μέλη του, ότι όσες  επιχειρήσεις έχουν συσταθεί πριν από την 04/04/2011 οφείλουν να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. έως 30-9-2012
Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτό-απογραφής, επισύρει ποινές προστίμων σύμφωνα με το Νόμο (από 600 έως 30.000 ευρώ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση-δήλωσης μέσω www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr.
Στην ίδια εγκύκλιο, στην Ενότητα Παραρτήματα προσδιορίζονται και τα έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν από τον υπόχρεο αυτο-απογραφής. Επίσης, στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται και σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση των πεδίων.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτο-απογραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή (συστημένη επιστολή) ή την προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της αυτο-απογραφής όπως ορίζεται για κάθε νομική μορφή.
Εάν επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλεται τέλος απογραφής.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία αυτο-απογραφής, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει αίτηση προσκομίζοντας τα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.
Σημειώνεται επίσης, ότι εάν οι υπόχρεοι δεν επιλέξουν την διαδικασία ηλεκτρονικής αυτο-απογραφής θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. καταστατικό, τροποποιητικό κ.λπ.).
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση τα μέλη του Επιμελητηρίου Καστοριάς μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr ή να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο.

Εκ του Επιμελητηρίου