Κοινή ανακοίνωση - Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς και Συλλόγου Εκτελωνιστών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς ''Ο Προφήτης Ηλίας'' διά του προέδρου Συλλόγου Εκτελωνιστών και συμβούλου αυτού Εξωτερικού εμπορίου κ. Νικολάου Ρίζου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ

Θέμα :  Εγκεκριμένος εξαγωγέας,  διαδικασίες έγκρισης  αυτού και οι Βασικοί Κανόνες Καταγωγής του Κοινοτικού Δικαίου.

Με την Δ17Γ 5015589 ΕΞ 2012, απόφαση του Υπ. Οικονομικών προσαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο με το δίκαιο της Ε.Ε στα πλαίσια  αδειοδότησης των Ελλήνων εξαγωγέων , ως Εγκεκριμένοι Εξαγωγείς. Παρέχεται  το δικαίωμα στις εξαγωγικές εγκεκριμένες επιχειρήσεις της Κοινότητας, να προβαίνουν στην πιστοποίηση και βεβαίωση της καταγωγής των εξαχθέντων προϊόντων αυτών, προκειμένου να τύχουν στις χώρες εισαγωγής  μηδενικού δασμού με τις  χώρες η τις ομάδες χωρών που έχει συνάψει  η Ε.Ε Προτιμησιακές Εμπορικές Συμφωνίες.  Εν προκειμένω αμέσου ενδιαφέροντος  για τους γουνοποιούς είναι οι Προτιμησιακές Εμπορικές Συμφωνίες με την Ν. Κορέα και Τουρκία, χωρίς να παραγνωρίζονται και οι λοιπές , για τις οποίες  λόγω  χώρου παραλείπονται.
         
Με την υπ΄ αριθμ. Δ17Γ5019524 /3-5-12,  διαταγή του Υπ. Οικονομικών , ανατίθεται στο Τελωνείο Καστοριάς η υποβολή του φακέλου για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιχειρήσεων για την έκδοση της αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα και μόνο για όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι 31-5-2012. Μετά την ημερομηνία αυτή ο φάκελος και οι αιτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων θα υποβάλλονται στην  αρμόδια ΕΛΥΤ Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
         
Δικαιολογητικά υποβολής :

Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα της εν λόγω διαταγής.
Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα της διαταγής.
Υπεύθυνη δήλωση της οποίας το κείμενο αναφέρεται στην  προαναφερομένη διαταγή.
Φορολογική ενημερότητα.
Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εξαγωγέων.
Φωτογραφίες από την παραγωγική διαδικασία  των επιχειρήσεων (  των τμημάτων   α υλών , μεταποίησης, ετοίμων).
Τιμολόγια των α υλών και των εξαγωγών αν υπάρχουν προς τις ανωτέρω χώρες.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται  σε τρία αντίτυπα.
         
Βασικά και άκρως περιληπτικά για τα προϊόντα γούνας ως προς το Ευρωπαϊκό δίκαιο της καταγωγής ισχύουν  οι  εξής  Βασικοί Κανόνες :

1ος)  Εξ ολοκλήρου παραγόμενα εμπορεύματα.  για τα εξαγόμενα προϊόντα γούνας ,που προέρχονται από  Α  ύλες ( γουνοδέρματα  η αποκόμματα)   από εκτραφέντα  ζώα εντός της Ε.Ε είναι Κοινοτικής Καταγωγής, άρα  και τα έτοιμα  ( ενδύματα γούνας) η ημιέτοιμα είδη  (φύλλα, πλέτερ από γούνα)  αποκτούν τον χαρακτήρα της Κοινοτικής Καταγωγής.

2ος) Επαρκής η Ουσιώδης Επεξεργασία.  Όταν οι πρώτες ύλες είναι τρίτων ως προς την Ε.Ε χώρες , Πχ. δέρματα  και αποκόμματα ΗΠΑ, μπορούν να αποκτήσουν τον Κοινοτικό χαρακτήρα τα έτοιμα ενδύματα γούνας η τα ημιέτοιμα αυτών ( πλέτερ). Προηγουμένως όμως θα πρέπει να τεθούν οι α ύλες των τρίτων χωρών , σε καθεστώς Ελεύθερης Κυκλοφορίας καταβάλλοντας στο Τελωνείο τους αναλογούντες δασμούς.
         
Βοηθητικές ύλες (νήματα, φόδρες) τρίτων χωρών, μπορούν να ενσωματώνονται στα προϊόντα γούνας  και να διατηρούν τον χαρακτήρα της Κοινοτικής Καταγωγής εφόσον είναι κάτω του 10% της τελικής αξίας του προϊόντος .
         
Άρα  έτοιμα ήδη ή ημιέτοιμα είδη γούνας , που εισήχθησαν από Τρίτη Χώρα πχ. Κίνα , σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  και στην συνέχεια με ενδοκοινοτική απόκτηση αγοράστηκαν από Καστοριανή επιχείρηση γούνας  Δεν αποκτούν  σε καμία περίπτωση την Κοινοτική  Καταγωγή, διότι αντίκειται στους δύο προαναφερόμενους Βασικούς Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου Καταγωγής ( εξ ολοκλήρου παραγομένων και της επαρκούς η ουσιώδους  Επεξεργασίας).
         
Επιβάλλεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  Κ  75/2008, ειδικά για τις ενδοκοινοτικές  αποκτήσεις είτε πρώτων υλών , είτε ετοίμων ,  η ενδοκοινοτική απόκτηση να συνοδεύεται από  την Δήλωση Προμηθευτή, που να πιστοποιεί τον Κανόνα της Κοινοτικής Καταγωγής, όπως υπάρχει στο παράρτημα Ι και ΙΙ του εν λόγω Κανονισμού. . Η δήλωση αυτή αν δεν υπάρχει , ο Τελωνειακός έλεγχος  που θα διενεργείται δειγματοληπτικά θα  θεωρεί τα εμπορεύματα  αυτά ως εμπορεύματα τρίτων χωρών και θα ακυρώνει με ότι αυτό συνεπάγεται τις  Βεβαιώσεις Καταγωγής που εξέδωσαν οι  επιχειρήσεις γούνας.
         
Επειδή  ο έλεγχος  και η βεβαίωση της Καταγωγής εναπόκειται πλέον στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και επειδή θα υφίσταται  τακτικός στατιστικός έλεγχος  από τις Τελωνειακές αρχές της χώρας με την οποία η Ε.Ε έχει συνάψει εμπορική συμφωνία, ( πχ της  Ν. Κορέας), στις εν λόγω συμφωνίες προβλέπεται και η  Ελληνική Τελωνειακή Συνδρομή ως προς τις Εκδοθείσες Δηλώσεις Καταγωγής και  τον Καθορισμό της Αξίας αυτών  ( αποστέλλονται από τις χώρες εισαγωγής η διασάφηση εισαγωγής, το εμπορικό τιμολόγιο του Έλληνα εξαγωγέα και η φορτωτική).
Θεωρείται επιβεβλημένη η πιστή τήρηση  των ανωτέρω,  προκειμένου να  τηρούνται επαρκώς οι Κανόνες Καταγωγής προς όφελος των Ελληνικών  γουνοποιητικών επιχειρήσεων.
         
Το δίκαιο της Καταγωγής δεν εξαντλείται  με τις ανωτέρω σημειώσεις. Περισσότερες πληροφορίες :  στα Γραφεία του Συνδέσμου,  στον Πρόεδρο των Εκτελωνιστών Νίκο Ρίζο και Σύμβουλο Εξωτερικού Εμπορίου του Συνδέσμου, καθώς και στα μέλη του Συλλόγου Εκτελωνιστών Καστοριάς.  

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Του Συνδέσμου Γουνοποιών                                Εκτελωνιστών Καστοριάς &
Καστοριάς                                                           Σύμβουλος Εξωτερικού Εμπορίου
                                                                              Του Συνδέσμου Γουνοποιών                                                       
Ηρακλής Καλλισθένης                                                       Νίκος Ρίζος