Καστοριά, καιρός για τσίπουρα

Σύμφωνα με το α.π. 7530/09-10-2017 έγγραφο Τελωνείου Καστοριάς ενόψει της νέας αποστακτικής περιόδου των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), 
η οποία για την περιφέρεια αρμοδιότητας του Τελωνείου Καστοριάς ήτοι για τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Κοζάνης (Δήμος Βοΐου) και για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών για το φορολογικό έτος 2017-2018 ορίστηκε από 01-11-2017 έως 01-01-2018, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τους μικρούς αποσταγματοποιούς για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος (τσίπουρο/τσικουδιά) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του ν.2969/01 υποβάλλεται  υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Υπεύθυνη υπηρεσία για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αμπελοκαλλιεργητών είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Ο Δήμος θα εκδώσει βεβαιώσεις μόνο στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η έκδοση τους από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής δηλαδή στις περιπτώσεις των μικρών παραγωγών που καλλιεργούν κάτω από ένα στρέμμα και απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηλώσεων συγκομιδής.

Ο συντελεστής απόδοσης για τον υπολογισμό στέμφυλων από τα αμπελοκτήματα για το δίμηνο απόσταξης από 01-11-2017 έως 01-01-2018, για τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Κοζάνης (Δήμος Βοΐου) και για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών καθορίζεται σε 35% επί της παραγόμενης ποσότητας σταφυλιών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης:

Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του αγροτεμαχίου στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αμπέλι με έκταση μέχρι ενός στρέμματος, η παραγωγή του, η ποσότητα των στέμφυλων που προκύπτουν από την συγκεκριμένη παραγωγή και ο ΑΦΜ του αμπελοκαλλιεργητή. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του αποστακτηρίου  στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη.

Ο χρόνος μιας μεμονωμένης απόσταξης (καζανιάς) που προσδιορίζεται από το Τελωνείο προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος απόσταξης που δικαιούται ο κάθε παραγωγός σε συνάρτηση με την ποσότητα πρώτων υλών που δηλώνει ότι θα αποστάξει, καθορίζεται σε 3½ ώρες (ΦΕΚ 787/477/99)