Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων Εστίασης και Αναψυχής

Από το τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
υπενθυμίζεται προς τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής του νομού μας, η υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκείνων που συνιστούν τη σύννομη λειτουργίας τους.

Ειδικότερα και ενόψει των ελέγχων κατά την περίοδο του Πάσχα εφιστάται η προσοχή ως προς τα κάτωθι:

1. Την υποχρέωση κατοχής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

2. Τη σύννομη χρήση μουσικών οργάνων (κατοχή απαιτούμενης άδειας, χρήση αποκλειστικά μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος με ταυτόχρονη τήρηση της ανώτατης επιτρεπόμενης Α-ηχοστάθμης κάτω από το όριο των 80 Db), αποκλειόμενης της παροχής καλλιτεχνικού προγράμματος, γεγονός το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή της επιχείρησης σε Κέντρο Διασκέδασης.

3. Την απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους της επιχείρησης.

4. Την προσφορά προϊόντων (τροφίμων ή και ποτών) τα οποία επιτρέπεται να προσφέρονται, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της επιχείρησης και την άδεια λειτουργίας της.

5. Την εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών που προσφέρονται

6. Την εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου, τηρουμένων των απαραίτητων αρχείων επαλήθευσης.