Εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με χαμηλά εισοδήματα


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNF4rJWkT8TM_FaMC_AHzvOza0fqq0aDc3M1bNCgKfila1NEBbT7l8tXARH-FuqO2AGHVTLuiLJHZi8YBuDeMug97Ezeaho3JeDmFb6D3rl6DpjCcNsl3XNd5n9avBOoslRFz4dT7HJUw/s320/tromaktiko.jpg
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθορίστηκε η διαδικασία της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των Ελλήνων υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με χαμηλά εισοδήματα.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ετησίως και

β) σε τρακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρ (4.700,00€).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Η εισοδηματική ενίσχυση θα καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι:

1 Aίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN.

2 Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

3 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του αιτούντα από τον οικείο Δήμο.

4 Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε1.

5 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια την οικογένεια.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων στα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ημιώροφος κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) ή στα κατά τόπους ΚΕΠ.